กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง   7 มิ.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่เป็นผู้ยากไร้ ตำบลป่ามะม่วง   7 มิ.ย. 2561 13
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองปากชะลาด หมู่ที่ 5   6 มิ.ย. 2561 15
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองปากชะลาด หมู่ที่ 5   6 มิ.ย. 2561 12
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์บริเวณด้านหน้าอาาคารที่ทำการ อบต.ป่ามะม่วง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1 มิ.ย. 2561 23
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ค้าที่สนใจเข้ารับเอกสารและยื่นเสนอราคาโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ีทำการ อบต.ป่ามะม่วง   25 พ.ค. 2561 25
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.สายหลังวัดส้มเกลี้ยง หมู่่ที่ 3 บ้านหินโค้ว    25 พ.ค. 2561 16
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ภายในหมู่ที่ 2 บ้านป่ามะม่วง จำนวน 3 โครงการ   25 พ.ค. 2561 19
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีอาชีพรับจ้างที่สนใจเข้ายื่นข้อเสนอต่อ อบต.บลป่ามะม่วง ในโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายหลังวัดส้มเกลี้ยง หมู่ที่ 3 บ้านหินโค้ว   25 พ.ค. 2561 13
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีอาชีพรับจ้างที่สนใจเข้ายื่นข้อเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วงในโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคภายใน หมู่ที่ 2   25 พ.ค. 2561 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13