กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 
   
 
 


นายวันชัย ทุ่มสอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง
 
 


นายพิษณุวัตร จงเกษกรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางกฤษณา มั่นเมือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายภาคิน กาวิระเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายนุกูล นิลจันทร์
เจ้าพนักเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชำนาญงาน


นางเสาวนีย์ กรวยทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวแสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายฉกรรจ์ เปียเอี่ยม
พนักงานขับรถยนต์