กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 
   
 
 
 
การบริการไฟฟ้าในเขตตำบลป่ามะม่วง ได้รับกระแสไฟฟ้าจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือนประมาณ
ร้อยละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมด