หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
 
ตำบลป่ามะม่วง เป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองตาก ตำบลป่ามะม่วงมีมาตั้งแต่ครั้งเมืองสุโขทัยเป็นราชธานี จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ได้ย้ายเมืองไปทางใต้ ลงมาตามลำน้ำปิงที่บ้านป่ามะม่วง เป็นการย้ายในครั้งแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชา ภายหลังที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพแล้ว เมืองตากที่ย้ายมาครั้งนี้ มาตั้งที่บ้านป่ามะม่วง ไม่ใช่จะเป็นเพียงเมืองหน้าด่าน ไว้ป้องกันกองทัพพม่าที่ยกมาทางด่านแม่ระเมาเท่านั้น แต่ยังเป็นเมืองที่กองทัพไทยเราใช้ชุมนุมพล เพื่อที่จะยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ในหลายครั้ง และครั้งต่อมาปรากฏตามหลักฐานประวัติศาสตร์ว่า มหาราชเจ้าของไทยได้เสด็จมาชุมนุมที่เมืองตากถึง 4 พระองค์ กองทัพพม่าเดินทางผ่าน ณ บ้านป่ามะม่วง ซึ่งเมืองหน้าด่านสำหรับป้องกันกองทัพพม่าที่ยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมา ในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ของกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ได้โปรดเกล้าให้นายสินมหาดเล็กเป็นข้าหลวงเชิญท้องตราราชสีห์ ขึ้นไปชำระความทางหัวเมืองฝ่ายเหนือ ครั้งเมื่อนายสินมหาดเล็กได้รับความดีความชอบ แต่งตั้งให้เป็นหลวงยกกระบัตรเมืองตากแทนหลวงยกกระบัตรคนเก่าที่ถึงแก่กรรม และต่อมาเจ้าเมืองตากถึงแก่กรรมลงอีก หลวงยกกระบัตรสินจึงได้เลื่อนเป็นเจ้าเมืองตาก ซึ่งชาวเมืองตากพากันเรียกว่า พระยาตากสิน และมีจวนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ด้านตะวันตก เรียกกันว่า ตำหนักสวนมะม่วง เพราะมีมะม่วงป่าขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ตำหนักสวนมะม่วง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลป่ามะม่วง แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นหมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะม่วง บริเวณปากร่องน้ำลำห้วยแม่ท้อ ในอดีตตำบลป่ามะม่วง เป็นถิ่นพำนักและเป็นที่ตั้งของตำหนักพระเจ้าตาก เรียกว่า ตำหนักป่ามะม่วงในสมัยที่พระเจ้าตากได้มาปกครองเมืองตาก เพราะสถานที่แห่งนี้ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงพำนักมาก่อน และสร้างเสาหลักเมืองไว้ และให้ไพร่ฟ้าประชาชนแผ้วถางป่าทำนา ซึ่งต่อมาเรียกว่า ทุ่งหลวง เพื่อปลูกข้าวทำนาเก็บเป็นเสบียงในยามศึกสงคราม จากการเล่าสืบต่อกันมาว่า แต่เดิมบริเวณที่ตั้งของตำบลป่ามะม่วงจะเป็นที่ทำนา ทำไร่ และทำสวน ของชาวบ้านตำบลระแหง ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม จากหลักฐานจะเห็นเป็นที่ราบลุ่ม ที่กว้างใหญ่เหมาะที่จะเป็นไร่นา ทำสวน และมีต้นมะม่วงขึ้นเป็นจำนวนมาก อยู่ติดลำห้วยแม่ท้อดินมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการเดินทางไปมาลำบากต้องนำเรือข้ามฟากไปมาชาวบ้านตำบลระแหง จึงอพยพครอบครัวมาตั้งรกรากอยู่ในไร่นาของตนเองมากขึ้นเนื่องๆ และเป็นหมู่บ้าน เรียกว่า บ้านป่ามะม่วงต่อมามีความเจริญมากขึ้น จึงเป็นตำบลป่ามะม่วง
 
 
องค์การปริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอน 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539
 
 
องค์การปริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ตั้งอยู่ ม.3 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000 มีพื้นที่ประมาณ 43.8 ตารางกิโลเมตร
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองบัวเหนือ จังหวัดตาก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแม่ท้อ จังหวัดตาก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำปิง จังหวัดตาก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแม่ท้อ จังหวัดตาก  
 
 
 
 
 
 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลป่ามะม่วง ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีป่าไม้และภูเขาสูง บางส่วนมีระดับความลาดเทไปทางทิศตะวันออกและมีที่ราบลุ่ม และมีราบริมฝั่งแม่น้ำปิงมีแม่น้ำปิงไหลผ่านทางทิศตะวันออกของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อทำการเกษตรและที่อยู่อาศัย
 
 
สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิในฤดูร้อน อากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 43 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นที่สุดเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 18 องศาเซลเซียส โดยแบ่งช่วงฤดูต่างๆ ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป จนถึงกลาง
เดือนพฤษภาคม

ดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป จนถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
 
 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วงส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย และรับราชการ ซึ่งทำรายได้ให้กับประชาชนตลอดปี และควรมีการส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมเพื่อช่วยให้มีรายได้ในช่วงที่ไม่มีการจ้างงาน
 
 
 
 
 
  จำนวนประชากรทั้งหมด 4,316 คน แยกเป็น
 
ชาย จำนวน 2,049 คน คิดเป็นร้อยละ 47.47
 
หญิง จำนวน 2,267 คน คิดเป็นร้อยละ 52.53
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,832 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 98.54 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านป่ามะม่วง 281 339 620 214  
2   บ้านป่ามะม่วง 353 436 789 304
  3   บ้านหินโค้ว 420 454 874 485  
4   บ้านปางสา 136 120 256 102
  5   บ้านชะลาด 364 382 746 238  
6   บ้านปากร้อง 212 238 450 144
  7   บ้านส้มเกลี้ยง 283 298 581 345  
    รวม 2,049 2,267 4,316 1,832
 
***ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2559 จากสำนักบริหารการทะเบียน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 061-270-7755
และ 061-270-7744
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10