หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 


นายเด่นศักดิ์ โทปุญญานนท์
ประธานสภา อบต.ป่ามะม่วง
 


นายสนั่น ทองมาก
รองประธานสภา อบต.ป่ามะม่วง


นายวันชัย ทุ่มสอน
เลขานุการสภา อบต.ป่ามะม่วง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง
 
 


นางนภาพร เนียมพูล
สมาชิกสภา อบต.ป่ามะม่วง หมู่ที่ 1


นายชัย หลำคำ
สมาชิกสภา อบต.ป่ามะม่วง หมู่ที่ 2


นายบุญธรรม เกิดแสง
สมาชิกสภา อบต.ป่ามะม่วง หมู่ที่ 2


นางสายพิน ตาวุ่น
สมาชิกสภา อบต.ป่ามะม่วง หมู่ที่ 3


นายอุดม สอนไว
สมาชิกสภา อบต.ป่ามะม่วง หมู่ที่ 5


นายสมคิด พุกวงษ์
สมาชิกสภา อบต.ป่ามะม่วง หมู่ที่ 5