หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 


นายเด่นศักดิ์ โทปุญญานนท์
ประธานสภา อบต.ป่ามะม่วง
 


นายสนั่น ทองมาก
รองประธานสภา อบต.ป่ามะม่วง


นายวันชัย ทุ่มสอน
เลขานุการสภา อบต.ป่ามะม่วง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง
 
 


นายสันติภาพ จันทร์ชุ่ม
สมาชิกสภา อบต.ป่ามะม่วง หมู่ที่ 6


นางจันทนา ไคล้คง
สมาชิกสภา อบต.ป่ามะม่วง หมู่ที่ 6


นายชำนาญ เครือฟู
สมาชิกสภา อบต.ป่ามะม่วง หมู่ที่ 7


นายธีรเดช ภาสวรวงศ์
สมาชิกสภา อบต.ป่ามะม่วง หมู่ที่ 7