หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
โครงการศูนย์พัมนาครอบครัว  
 

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ดำเนินการจัดโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว และครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อกันภายในครอบครัว

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครอบครัวมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้วิเคราะห๋์สภาพปัญหาภายในครอบครัวตนเอง
2. เพื่อให้ครอบครัว พ่อ แม่ และลูก ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
3. เพืี่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชน และให้มีความเข้มแข็ง

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครอบครัวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน จำนวน 15 ครอบครัว ครอบครัวละ 2 ราย ประกอบไปด้วย พ่อและลูก หรือแม่และลูก รวมจำนวน 30 ราย

สถานที่ดำเนินการ
ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน

ออกแบบกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม
2. กิจกรรมผู้นำกระบวนการเวทีครอบครัว
3. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2561 เวลา 15.41 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 203 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย