หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
โครงการ BIG CLEANING DAY  
 

โครงการ BIG CLEANING DAY
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

การทำงานของภาครัฐในปัจจุบัน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ คือ ประชาชนจะต้องได้รับการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค และพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ ส่วนราชการจึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์กร กระบวนการ และบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจหลักในการให้บริการประชาชนในทุกด้าน และได้ให้ความสำคัญและดำเนินการพัฒนาบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ได้แก่ กิจกรรม BIG CLEANING DAY ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งกิจกรรมนี้ พื้นฐานสำคัญที่นำมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมการสร้างความสันพันธ์ในหมู่คณะ ให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างราบรื่น ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่่า่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ในการดำเนินโครงการ BIG CLEANING DAY ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจะทำให้ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อันเนื่องจากการทำงานที่สะดวกรวดเร็ว ความมีอัธยาศัยไมตรีของเจ้าหน้าที่ สภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม

วันพุธ ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
เวลา 13.00 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2562 เวลา 15.50 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย