หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การควบคุมมาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

ตามมติคณะรัฐมนตรีในที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ เพื่อให้เป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประหยัด และอนุรักษ์พลังงานทั้งในภาคราชการ ชุมชนและประชาชน เพื่อตอบสนองบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และร่วมกันประหยัดพลังงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วงได้ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นควรให้กำหนดแผนปฏิบัติการ มาตรการ และการติดตามประเมินผลเพื่อการประหยัดพลังงานขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการชัพลังงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจาก ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เพื่อลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วงให้เป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนดไว้

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 15.04 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 69 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-513-001
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10