หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

ณ โดมอเนกประสงค์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยแนวทางการพัฒนาสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น  เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆ  เช่นการฟื้นฟูบำบัดผู้เสพยาเสพติด  การส่งเสริมอาชีพผู้ที่ผ่านการบำบัด  การอบรมอาชีพแก่กลุ่มประชาชนทั่วไปเพื่อลดปัญหาการว่างงาน  การอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด  การเฝ้าระวังหรือแจ้งเบาะแส  การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด  ยังเป้าหมายกลุ่มต่างๆในพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด  ตำบลป่ามะม่วงขึ้น  เพื่อปลุกจิตสำนึก  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนรวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายต้านยาเสพติด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 15.30 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 21 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย