หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
กิจกรรม \"ลงพื้นที่ตรวจรับวัสดุปรับสภาพสิ่งแวดล้อมคนพิการ ตำบลป่ามะม่วง\"  
 

กองสวัสดิการสังคม กองช่าง และงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปามะม่วง ลงพื้นที่สำรวจ/ตรวจรับวัสดุปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้คนพิการ ในพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง #เพิ่มเติม จำนวน 6 หลัง

วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562

ในปัจจุบันจำนวนคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีทั้งคนพิการโดยกำเนิดหรือพิการจากการได้รับอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นๆ บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เทียบเท่าคนปกติ ความพิการไม่ว่าประเภทใดย่อมส่งผลทำให้ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันลดลง หรือแม้แต่การประกอบอาชีพก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่ เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการดูแลสุขภาพอนามัย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เป็นภาระต่อญาติหรือผู้ดูแลและชุมชน ตลอดจนขาดการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่อง อีกทั้งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีสภาพที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการดำรงชีวิต และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงให้ความสำคัญในการจัดบริการเพื่อลดข้อจำกัดในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

#ขอบคุณเจ้าของงบประมาณกองทุนคนพิการ พมจ.ตาก ผู้บริหาร ท้องที่ กองช่าง กองคลัง รวมถึงพี่ๆ สมาชิกที่รวมแรงรวมใจ จัดทำเอกสารนำเสนอแก่ทาง พมจ.ตาก ทำให้ได้งบปรับสภาพบ้านคนพิการ ได้อีก 6 หลัง ขอขอบคุณแทนคนพิการด้วยค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา 08.56 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย