หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน \"ติดตาม เยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง\" (19 กันยายน 2562)  
 

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน \"ติดตาม เยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง\"

โดย...ชมรมผู้พิการตำบลป่ามะม่วง ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ลงพื้นที่เพื่อนเยี่ยมเพื่อน ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง สร้างความดีใจและความประทับใจให้กับผู้พิการ ที่อยู่ที่บ้าน ไม่สามารถออกมาปฏิบัติภารกิจนอกบ้านได้ เป็นการสานความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน

วันที่ 19 กันยายน 2562

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันประเทศไทยกำลังมุ่งเข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงวัย ทั้งนี้ ผู้สูงอายุผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสจำานวนมากขาดการดูแลเอาใจใส่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำาพังหรืออยู่กับเด็กในวัยเรียนและก่อน
วัยเรียน โดยบุตรหลานวัยทำงานต้องดิ้นรนออกไปทำงานนอกพื้นที่ เพราะสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดการ
ชะลอตัวค่าครองชีพเครื่องอุปโภคบริโภค มีราคาสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทำให้บุตรหลานไม่มีเวลาดูแล
เอาใจใส่ผู้สูงอายุบางรายปล่อยให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตอยู่เพียงลำพังด้วยเงินเบี้ยยังชีพเท่านั้น ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส หลายรายในสังคมมีโรคประจำาตัวหรือต้องเป็นผู้ติดเตียง ไม่มีโอกาสได้ออกมาทำกิจกรรมร่วม
กับกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆ บางรายอาจเกิดความน้อยใจหรือหมดกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไป
ดังนั้น ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง จึงได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลป่ามะม่วง ขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 14.29 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย