หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
โครงการเสริมสร้างความรู้และแนวทางการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ตำบลป่ามะม่วง  
 

โครงการเสริมสร้างความรู้และแนวทางการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ตำบลป่ามะม่วง

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ.2562

17 กันยายน 2562

กิจกรรมที่ 1 อบรมเสริมสร้างความรู้และแนวทางป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
- ลงทะเบียน
- กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- พิธีการเปิดโครงการ
- กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง
- กล่าวเปิดโครงการ : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
- บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ : อัยการจังหวัดตาก
- กิจกรรมระดมความเห็นแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดย..วิทยากรกลุ่ม/กระบวนการ (จำนวน 3 กลุ่ม)
- สรุปแนวทางการระดมความเห็น แนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดย..วิทยากรกลุ่ม/กระบวนการ (จำนวน 3 กลุ่ม)

กิจกรรมที่ 2 เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยุติปัญหาการค้ามนุษย์ในตำบลป่ามะม่วง

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ (DJ TEEN)
โดย...การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการค้ามนุษย์ ในการป้องกันและปราบปรามและแก้ไข ตลอดจนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
2. กลุ่มเป้าหมายมีเจตคติที่ถูกต้อง และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การปฏิบัติงานเป็นระบบที่ชัดเจนและมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประสานงานในทุกระดับ
4. มีการช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ร่วมกันในรูปแบบสหวิชาชีพบนพื้นฐานและในหลักการเดียวกัน
5. ปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในตำบลป่ามะม่วงลดน้อยลง

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 16.18 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย