หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ตำบลป่ามะม่วง  
 

การประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย \"จังหวัดสะอาด\" ตำบลป่ามะม่วง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง
เวลา 09.00 น.

ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย \"ประเทศไทยไร้ขยะ\" กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง \"จังหวัดสะอาด\" ตามหลัก 3Rs หรือ 3 ช. (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่)  และแนวทาง\"ประชารัฐ\" จังหวัดตากได้กำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดว่า \"บ้านเมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน\" และการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อขับเคลื่อนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยขอให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน หมู่บ้าน/ชุมชน ได้ดำเนินการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ตามหลัก 3Rs หรือ 3 ช. (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) และเน้นการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะที่ดี ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นกำเนิด ตามหลัก 3Rs เน้นการลดการใช้พลาสติกชนิดครั้งเดียวทิ้ง

จังหวัดตากได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนชาวตาก และเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายยาก เป็นการมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจังหวัดตาก โดยจะ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะบรรจุอาหาร และจะรณรงค์ให้มีการใช้วัสดุทางเลือกทดแทนโฟม จึงได้กำหนดให้มี โครงการ \"ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) ขึ้น ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการต่อยอดโครงการ \"ตากเมืองสะอาด\" ปี พ.ศ.2562 ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมการลด การคัดแยก และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 13.36 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-513-001
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10