หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
กิจกรรมประชุมและลงนามร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อบต.ป่ามะม่วง กับ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ \"ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (NO FOAM)  
 

กิจกรรมประชุมและลงนามร่วมมือ (MOU)
ระหว่าง อบต.ป่ามะม่วง กับ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ \"ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (NO FOAM)
ประจำปี พ.ศ. 2563
วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562

ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย \"ประเทศไทยไร้ขยะ\" กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง \"จังหวัดสะอาด\" ตามหลัก 3 Rs หรือ 3 ช. (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำหลับมาใช้ใหม่) จังหวัดตาก ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนชาวตาก และเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายยากเป็นการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจังหวัดตาก จังหวัดตากจึงได้กำหนดให้มีโครงการ \"ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (์No Foam)\" ขึ้น ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดโครงการ \"ตากเมืองสะอาด\" ปี พ.ศ.2562 ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการ \"ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงได้มีบันทึกความร่วมมือเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อขับเคคลื่อนโครงการ \"เมืองตากสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)\" โดยร่วมมือกันดำเนินการ ดังนี้

1. ดำเนินการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะเปียก
2. จัดกิจกรรมรณรงค์/อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักรู้และร่วมกัน ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและย่อยสบายได้ตามธรรมชาติทดแทนภาชนะโฟม เช่น ผลิตภัณฑ์จากชานอ้อย กระดาษ ใบตอง เป็นต้น รวมถึง การรณรงค์ให้มีการจัดเลี้ยงอาหารในงานบุญงานศพ งานประเพณีท้องถิ่น หรือกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้อวงถิ่น และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการในพื้นที่ ให้งดการใช้ภาชนะโฟม บรรจุอาหาร
3. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในพื้นที่เลิกใช้หลอดน้ำพลาสติก
4. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในพื้นที่ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

โดยจะดำเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทิน/แผนงาน/แนวทางการดำเนินโครงการ \"ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)\" ที่จังหวัดตากกำหนดอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม โดยจะประกาศเป็น \"ตำบลสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)\" ภายในเดือนสิงหาคม 2563

ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากหลายฝ่ายดังนี้

1. คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง
2. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่ามะม่วง
3. ผู้นำชุมชน อสม.ตำบลป่ามะม่วง
4. คณะทำงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลป่ามะม่วง
5. ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง
6. ผู้เข้าร่วมบันทึกลงนามร่วมมือเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ \"ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ธ.ค. 2562 เวลา 17.07 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 116 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/46

ลำดับภาพที่ 2/46

ลำดับภาพที่ 3/46

ลำดับภาพที่ 4/46

ลำดับภาพที่ 5/46

ลำดับภาพที่ 6/46

ลำดับภาพที่ 7/46

ลำดับภาพที่ 8/46

ลำดับภาพที่ 9/46

ลำดับภาพที่ 10/46

ลำดับภาพที่ 11/46

ลำดับภาพที่ 12/46

ลำดับภาพที่ 13/46

ลำดับภาพที่ 14/46

ลำดับภาพที่ 15/46

ลำดับภาพที่ 16/46

ลำดับภาพที่ 17/46

ลำดับภาพที่ 18/46

ลำดับภาพที่ 19/46

ลำดับภาพที่ 20/46

ลำดับภาพที่ 21/46

ลำดับภาพที่ 22/46

ลำดับภาพที่ 23/46

ลำดับภาพที่ 24/46

ลำดับภาพที่ 25/46

ลำดับภาพที่ 26/46

ลำดับภาพที่ 27/46

ลำดับภาพที่ 28/46

ลำดับภาพที่ 29/46

ลำดับภาพที่ 30/46

ลำดับภาพที่ 31/46

ลำดับภาพที่ 32/46

ลำดับภาพที่ 33/46

ลำดับภาพที่ 34/46

ลำดับภาพที่ 35/46

ลำดับภาพที่ 36/46

ลำดับภาพที่ 37/46

ลำดับภาพที่ 38/46

ลำดับภาพที่ 39/46

ลำดับภาพที่ 40/46

ลำดับภาพที่ 41/46

ลำดับภาพที่ 42/46

ลำดับภาพที่ 43/46

ลำดับภาพที่ 44/46

ลำดับภาพที่ 45/46

ลำดับภาพที่ 46/46
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 061-270-7755
และ 061-270-7744
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10