หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วงเพื่อฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 3 (25 มีนาคม 2563)  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

\\\"กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขณะนี้สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในระยะที่ 2 คือ เริ่มมีการติดเชื้อจากคนภายในประเทศ และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตาก ข้อ 2 มาตรการยับยั้งการระบาดภายในจังหวัดตาก 2.10 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 15 วัน รวมทั้งดำเนินมาตรการด้านความสะอาด และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคแก่เด็กและผู้ปกครอง ประกอบกับ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 (3) ป้องกันและระงัับโรคติดต่อ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 1676 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการตามมิตคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายดังกล่าวแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ไม่ให้เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง จึงได้ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 รวม 11 วัน และจะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 เมษายน 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ดำเนินการล้างทำความสะอาดอาคาร วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อฆ่าเชื้อโรคและป้องกันกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covit-19)

วันที่ 25 มีนาคม 2563
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา 10.27 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/23

ลำดับภาพที่ 2/23

ลำดับภาพที่ 3/23

ลำดับภาพที่ 4/23

ลำดับภาพที่ 5/23

ลำดับภาพที่ 6/23

ลำดับภาพที่ 7/23

ลำดับภาพที่ 8/23

ลำดับภาพที่ 9/23

ลำดับภาพที่ 10/23

ลำดับภาพที่ 11/23

ลำดับภาพที่ 12/23

ลำดับภาพที่ 13/23

ลำดับภาพที่ 14/23

ลำดับภาพที่ 15/23

ลำดับภาพที่ 16/23

ลำดับภาพที่ 17/23

ลำดับภาพที่ 18/23

ลำดับภาพที่ 19/23

ลำดับภาพที่ 20/23

ลำดับภาพที่ 21/23

ลำดับภาพที่ 22/23

ลำดับภาพที่ 23/23
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-513-001
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10