หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผ่านช่องทางออนไลน์  
 

#ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Form) ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ถ. (https://www.local.moi.go.th) ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 กำหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสำหรับการปฏิบัติงานการติดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดีและละเว้นความชั่ว คณะกรรมการมาตรฐานการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) โดยสำนักงาน ก.ถ. ในฐานะองค์กรกลางบริการงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการยกร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2563 กำหนดให้การจัดทำประมวลจริยธรรม ให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงานรวมถึงผู้รับบริการและประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2564 เวลา 16.13 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 205 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 061-270-7755
และ 061-270-7744
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10