หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
โครงการ อบต. รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564  
 

โครงการ อบต. รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ได้เชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้ง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมป่าไม้ได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ในวันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564 หรือวันที่สมควร โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่น พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th/ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดตามที่กำหนดไว้ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง จึงจัดทำ โครงการ อบต. “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง และเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึก ให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคี สร้างความสมานฉันท์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล อันจะเป็นการพัฒนาไปสู่ด้านอื่นๆ ต่อไป

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 16.22 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 61 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/50

ลำดับภาพที่ 2/50

ลำดับภาพที่ 3/50

ลำดับภาพที่ 4/50

ลำดับภาพที่ 5/50

ลำดับภาพที่ 6/50

ลำดับภาพที่ 7/50

ลำดับภาพที่ 8/50

ลำดับภาพที่ 9/50

ลำดับภาพที่ 10/50

ลำดับภาพที่ 11/50

ลำดับภาพที่ 12/50

ลำดับภาพที่ 13/50

ลำดับภาพที่ 14/50

ลำดับภาพที่ 15/50

ลำดับภาพที่ 16/50

ลำดับภาพที่ 17/50

ลำดับภาพที่ 18/50

ลำดับภาพที่ 19/50

ลำดับภาพที่ 20/50

ลำดับภาพที่ 21/50

ลำดับภาพที่ 22/50

ลำดับภาพที่ 23/50

ลำดับภาพที่ 24/50

ลำดับภาพที่ 25/50

ลำดับภาพที่ 26/50

ลำดับภาพที่ 27/50

ลำดับภาพที่ 28/50

ลำดับภาพที่ 29/50

ลำดับภาพที่ 30/50

ลำดับภาพที่ 31/50

ลำดับภาพที่ 32/50

ลำดับภาพที่ 33/50

ลำดับภาพที่ 34/50

ลำดับภาพที่ 35/50

ลำดับภาพที่ 36/50

ลำดับภาพที่ 37/50

ลำดับภาพที่ 38/50

ลำดับภาพที่ 39/50

ลำดับภาพที่ 40/50

ลำดับภาพที่ 41/50

ลำดับภาพที่ 42/50

ลำดับภาพที่ 43/50

ลำดับภาพที่ 44/50

ลำดับภาพที่ 45/50

ลำดับภาพที่ 46/50

ลำดับภาพที่ 47/50

ลำดับภาพที่ 48/50

ลำดับภาพที่ 49/50

ลำดับภาพที่ 50/50
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 061-270-7755
และ 061-270-7744
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10