หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 

 
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี (การทำผัดไทยสูตรโบราณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี (การทำผัดไทยสูตรโบราณ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 8 กันยายน 2564
ณ โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

ปัจจุบันเป็นยุกต์ที่สตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญมากขึ้น ทั้งต่อครอบครัวและต่อสังคม ทำให้สตรีต้องปรับตัว เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และสภาวการณ์ต่างๆ รวมทั้งแสวงหาความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ให้กับตนเอง เพื่อไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ไม่เพียงแต่เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว แต่การเชื่อมถึงกันของส่วนต่างๆ ของโลกทำให้ทุกพื้นที่ไม่สามารถหลีกพ้นจากการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว ประชาชนไทยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ภายใต้โครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนประเด็นข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ

จากเหตุผลที่กล่าวมา และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6) ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ตามมาตรา 67 (6) ในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเน้นการรู้จักการสร้างรายได้ ลดภาระค่าใช้จ่าย การประหยัด ใช้เงินอย่างคุ้มค่า เพิ่มศักยภาพของกลุ่มสตรีให้เกิดความรู้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนตลอดไป ดังนั้น งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง จึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีขึ้นและหวังว่ากลุ่มสตรีจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปสู่ชุมชนของตนเองต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มสตรีตำบลป่ามะม่วง วิทยากร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 25 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ย. 2564 เวลา 11.21 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 73 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/11

ลำดับภาพที่ 2/11

ลำดับภาพที่ 3/11

ลำดับภาพที่ 4/11

ลำดับภาพที่ 5/11

ลำดับภาพที่ 6/11

ลำดับภาพที่ 7/11

ลำดับภาพที่ 8/11

ลำดับภาพที่ 9/11

ลำดับภาพที่ 10/11

ลำดับภาพที่ 11/11
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 055-513-001
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10