หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
   
 
 

 
แนวทางปฏิบัติและหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนแล้วตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
 

สำนักศิลปากรที่ 6 จังหวัดสุโขทัย แจ้งว่า กรมศิลปากรได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณสถาน และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2477 ประกาศกำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติ ดอยโล้น ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 หน้า 3686 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2478

เพื่อให้โบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนแล้วซึ่งท่านหรือหน่วยงานของท่านเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้รับการปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากรได้แนวทางปฏิบัติและหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ดังนี้

1. กรณีที่โบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนแล้วชำรุด หักพัง หรือเสียหาย ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานนั้น แจ้งการชำรุด หักพัง หรือเสียหาย เป็นหนังสือไปยังอธิบดีกรมศิลปากร ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่เกิดการชำรุด หักพัง หรือเสียหาย (พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ มาตรา ๙)

2. หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนแล้วได้จัดให้มีการเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่นตามปกติธุระ หรือจัดเก็บผลประโยชน์ใด จากโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนแล้ว ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานที่นั้นเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่อธิบดีกรมศิลปากรกำหนด (พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ มาตรา 9 ทวิ)

3. ห้ามมิให้ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่างๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใดๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะกระทำตามคำสั่งอธิบดีกรมศิลปากร หรือได้รับอนูญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากร และถ้าหนังสืออนุญาตได้กำหนดเงื่อนไขไว้ประการใด ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วย (พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ มาตรา 7 ทวิ และมาตรา 10)

4. ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เข้าไปตรวจสอบว่าได้มีการซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่างๆ ของโบราณสถาน หรือมีการขุดค้นสิ่งใดๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถานหรือไม่ ทั้งนี้ การเข้าตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่จะกระทำในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วย (พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ มาตรา 10 ทวิ)

5. กรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้โอนต้องแจ้งการโอนเป็นหนังสือ โดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับโอน และวัน เดือน ปี ที่โอน ไปยังอธิบดีกรมศิลปากรภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่โอน (พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ มาตรา 12)

6. หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนแล้วประสงค์จะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมโบราณสถาน โดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีกรมศิลปากรทราบก่อน และต้องปฏิบัติตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้เข้าชมโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2535 (พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ มาตรา 13 วรรคสอง)

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ย. 2564 เวลา 10.47 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 47 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 055-513-001
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10