หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย (โรงเรียนครอบครัว) หลักสูตรสานสัมพันธ์รักในครอบครัว  
 

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย (โรงเรียนครอบครัว) หลักสูตรสานสัมพันธ์รักในครอบครัว

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักของสังคม เป็นรากฐานที่สำคัญของการ
พัฒนาคนและสังคม โดยทำหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกครอบครัว เพื่อให้สมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ช่วงโลกาภิวัตน์เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2533 มาถึงปัจจุบัน สังคมไทยและคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในด้านวิถีการดำเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่มีการเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคนิยม วัตถุนิยม และการให้ความสำคัญกับเงินตราเป็นตัวตั้ง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัว ครอบครัวไทยมีความอ่อนแอลงเรื่อย ๆ สัมพันธภาพและความเกื้อกูลของคนในครอบครัวลดน้อยลง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถทำหน้าที่อบรมสั่งสอนและขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีมีการเจริญเติบโตตามวัยได้ จึงทำให้เด็กไทยในปัจจุบันตกเป็นเหยื่อของค่านิยมผิด ๆ ในด้านวัตถุนิยม บริโภคนิยม ติดอบายมุข ติดยาเสพติด ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน มีนิสัยก้าวร้าว ชอบใช้ความรุนแรง ขาดความอดทนอดกลั้น มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกพื้นที่จะต้องร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นเข้มแข็ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย (โรงเรียนครอบครัว) หลักสูตรสานสัมพันธ์รักในครอบครัว ขึ้น

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562
ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง

ได้รับเกียรติจากนายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

ขอขอบคุณทีมวิทยากรขบวนการจาก พมจ.ตาก ทีมผู้บริหารสมาชิก อบต. ชมรมผู้สูงอายุ คณะกรรมการ ศพด.

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 16.04 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย