หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 18 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)) [ 19 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) [ 19 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 15 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 10 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2      3