หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาเวรยามรักษาสถานที่ราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานดูแลศูนย์ อปพร. ตำบลป่ามะม่วง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เปิดรับสมัครใหม่) [ 10 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 18 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2      3      4