หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของผู้มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 21 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาเวรยามรักษาสถานที่ราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานดูแลศูนย์ อปพร. ตำบลป่ามะม่วง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เปิดรับสมัครใหม่) [ 10 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)     2      3      4      5