หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development Planning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 และ แบบ ปค.5) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 และ แบบ ปค.5) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 และ แบบ ปค.5) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 (กองสวัสดิการสังคม) [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 และ แบบ ปค.5) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 (กองคลัง) [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 และ แบบ ปค.5) สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 (สำนักปลัด) [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)     2